26 Ulama Nusantara yang Berpengaruh di Mekkah Tercatat dalam Kitab Ini
Karyabuatanku - Kitab Imta' Ulin-Nazhar bi Ba'dhi A'yanil-Qarn ar-Rabi' 'Asyar (Tasynif al-Asma bi Syuyukh al-Ijazah was-Sama', terdiri dari 2 jilid) ini terhitung penting, karena memuat biografi, silsilah-sanad (mata rantai keilmuan), sekaligus jaringan ulama di Mekkah pada abad ke-14 H (awal abad ke-20 M). Kitab ini disunting oleh Dr. Mahmud Sa'id Mamduh (Mesir) dan dicetak di Beirut (2012 M).

Lebih menarik lagi, di dalam kitab ini disebutkan banyak ulama Nusantara yang berkiprah dan berpengaruh besar di Mekkah pada masa itu. Terdapat 26 ulama Nusantara (bisa jadi lebih jika ada yang terlewat). Berikut urutan nama-nama ulama tersebut sesuai urutan aksara hijai Arab.

Dalam juz I: 
1. Ibrahim ibn Dawud al-Fathani al-Makki (1320-1413 H), dari Patani, Thailand.
2. Ahmad Marzuki ibn Ahmad Mirshad al-Batawi (1293-1353 H), dari Batavia (Jakarta).
3. Baqir ibn Nur al-Jukjawi al-Makki (1306-1367 H), dari Jogja.
4. Bidhawi ibn Abdul Aziz al-Lasami (?-1390 H), dari Lasem, Jawa Tengah.
5. Jami' ibn Abdul Rasyid al-Rifa'i al-Buqisi (1255-1361 H), dari Bugis.
6. Jamaluddin ibn Abdul Khaliq al-Fathani (1278-1355 H), dari Patani, Thailand. 
7. Sulaiman ibn Muhammad Husain al-Falambani (1295-1376 H), dari Palembang. 
8. Shalih ibn Muhammad ibn Abdillah al-Kalantani al-Makki (1315-1379 H), dari Kelantan, Malaysia. 
9. Shalih ibn Mujian al-Batawi al-Tanqarani (1297-1353 H), dari Betawi-Tangerang. 
10. Abdul Rasyid ibn Aslam al-Buqisi (?-1356 H), dari Bugis. 
11. Abdul Karim ibn Ahmad al-Khatib al-Minankabawi al-Makki (1301-1357 H), dari Minang. 
12. Abdullah ibn Azhuri al-Falambani al-Makki (1279-1357 H), dari Palembang. 
13. Abdullah ibn Hasan Bella al-Andunisi al-Makki (1296-1357), dari ?. 
14. Abdul Muhith ibn Ya'qub ibn Panji al-Surabawi (1311-1388 H), dari Surabaya, Jawa Timur. 
15. Abdul Muhaimin al-Lasami (1313-1365 H), dari Lasem, Jawa Tengah.

Dalam juz II: 
16. Alawi ibn Thahir al-Haddad Mufti Johor (1301-1382 H). 
17. Ali ibn Abdul Hamid Qudus al-Samarani (1310-1363 H), dari Semarang, Jawa Tengah. 
18. Muhsin ibn Muhammad ibn Hasan al-Surabawi (1316-1366 H), dari Surabaya, Jawa Timur. 
19. Muhsin ibn Muhammad ibn Abdillah al-Sairani al-Bantani (1277-1359 H), dari Serang, Banten. 
20. Muhammad Ahid ibn Idris al-Buquri al-Makki (1302-1372 H), dari Bogor, Jawa Barat.
21. Muhammad Mukhtar ibn Atharid al-Buquri al-Jawi (1287-1349 H), dari Bogor, Jawa Barat. 
22. Muhammad Manshur ibn Abdul Hamid al-Falaki al-Batawi (1290-1387 H), dari Batavia (Jakarta). 
23. Ma'shum ibn Ahmad ibn Abdul Karim al-Lasami al-Jawi (1290-1392 H), dari Lasem, Jawa Tengah. 
24. Manshur ibn Mujahid Basyaiban al-Surabawi (1302-1360 H), dari Surabaya, Jawa Timur. 
25. Hasyim Asy'ari al-Jaumbanji al-Jawi (1282-1366 H), dari Jombang, Jawa Timur. 
26. Wahyuddin ibn Abdul Ghani al-Falambani (1288-1360 H), dari Palembang. 

Para ulama di atas mayoritas memiliki karya tulis dalam pelbagai disiplin ilmu keislaman. Hanya saja, kitab di atas hanya mendata sekitar 7 ulama Nusantara saja yang tercatat memiliki beberapa karya, yaitu: 

1. Ibrahim ibn Dawud al-Fathani, menulis (1) Nahj al-Burdah, (2) al-Futuhat ar-Ramadhaniyyah, Diwan Syi'r, (3) Tafsir al-'Asyr al-Akhir minal-Qur'an al-Karim, (4) Manzhumat Isthilahat al-Minhaj [lin-Nawawi], (5) Syarh Riyadhus-Shalihin.

2. Baqir ibn Nur al-Jukjawi, menulis kitab biografi ulama Nusantara berjudul Tarajim 'Ulama Jawah. 

3. Shalih ibn Muhammad ibn Abdillah al-Kalantani, menulis (1) Nuzhum Tahdzib al-Manthiq, (2) Risalah fin-Nahwi. 

4. Shalih ibn Mujian al-Batawi, menulis (1) Adab al-'Alim wal-Muta'allim, (2) Adab al-Qadhi, (3) Risalah fil-Ankihah, (4) Risalah fil-Falak. 

5. Alawi ibn Thahir al-Haddad Mufti Johor, menulis (1) Iqamah ad-Dalil 'ala Istijabah at-Taqbil, (2) as-Sirah an-Nabawiyyah as-Syarifah, (3) I'anah an-Nahidh fi 'Ilm al-Faraidh, (4) Majmu' fi 'Ilm al-Falak, (5) Madkhal fi Tarikh al-Islam fis-Syarq al-Aqsha. 

6. Muhammad Mukhtar ibn Atharid al-Buquri, menulis (1) Hasyiah 'ala 'Umdah al-Abrar fi Manasik al-Hajj wal-I'timar, (2) Ta'liqat 'ala Jami' at-Tirmidzi, (3) Ta'liqat 'ala Nuzhum al-Qawaid al-Fiqhiyyah.

7. Muhammad Manshur ibn Abdul Hamid al-Falaki al-Batawi, menulis (1) Sullam al-Nairain, (2) Khullashah aJ-Jadwal, (3) Risalah fi Shalah al-KusyUf wal-Khusuf, (4) Mizan al-I'tidal, (5) Washilah at-Thullab, (6) Jadwal al-Faraidh, (7) al-Lu'lu' al-ManzhUm fi Mabahits Sittah al-'Ulum, (8) I'rab al-Ajurumiyyah lil-Mubtadi' 

KH Hasyim Asy'ari tidak disebutkan karya-karyanya dalam kitab bibliografi di atas, padahal beliau termasuk sebagai ulama sentral yang prolifik. Karya-karya KH. Hasyim Asy'ari disunting oleh cucu beliau, KH Isham Hadziq, antara lain (1) Adabul-'Alim wal-Muta'allim, (2) Risalah Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah, (3) al-Tibyan fi Nahy Muqatha'ah al-Arham, (4) an-Nurul-Mubin fi Mahabbati Sayyidil-Mursalin, (5) Ziyadah at-Ta'liqat, (6) at-Tanbihat al-Wajibat li Man Yashna' al-Maulid bil-Munkarat. 

Tentu, masih ada beberapa ulama Nusantara lainnya yang memiliki kiprah cemerlang di Mekkah pada masa itu namun tidak termasukkan dalam biografi, termasuk karya-karya mereka. Atau ada yang disebutkan namun karya-karya mereka tidak terlacak. Sangat besar kemungkinan manuskrip-karya-karya ulama Nusantara itu berserak dan tercecer di beberapa perpustakaan di Saudi Arabia saat ini, yang menunggu untuk digali dan diteliti lebih lanjut oleh para "santri-filolog" muda dari Nusantara. (A. Ginanjar Sya'ban) 

Sumber: 

Tags: KitabUlama

Post a Comment

0 Comments

Skip to main content